NO SÓN MERES FOTOGRAFIES

Comunicat Notícies / 8 febrer, 2023

SIGNA EL MANIFEST DE SUPORT A PACO ELVIRA AQUÍ:

FIRMA EL MANIFIESTO DE APOYO A PACO ELVIRA AQUí:


Manifest de suport a Paco Elvira (UPIFC).

L’editorial Akal va publicar el juny del 2022 el llibre Macarras ibéricos. Una història de España a través de sus leyendas callejeras. Van triar per a la coberta una fotografia feta per Paco Elvira el 1979 en què apareix Juan José Moreno Cuenca El vaquilla, que ja va ser publicada prèviament a Interviú, exposada al CCCB el 2009 i publicada a la coberta del llibre Fuera de la ley. Asedios al fenómeno quinqui en la transición española, publicat per l’editorial Comares el 2015. A més, van manipular la fotografia digitalment per disposar de més espai per al títol.

La filla de Paco Elvira i titular dels seus drets d’autor va reparar accidentalment a la publicació de la fotografia i es va posar en contacte amb l’editorial Akal, per demanar explicacions pel fet de publicar una fotografia del seu pare sense el seu consentiment preceptiu, i per exigir una reparació econòmica per la seva publicació.

L’editorial va intentar eludir el pagament dels drets d’autor a través d’un estratagema d’una enorme gravetat i transcendència, argumentant que la fotografia que Paco Elvira va fer a Juan José Moreno Cuenca no és una obra fotogràfica sinó una «mera fotografia» sense qualsevol originalitat creativa i de qualsevol intervenció demostrable per part del seu autor en la seva creació més enllà de la simple oportunitat de la instantània i de la qualitat tècnica d’aquesta, així que, tenint en compte que la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) especifica que les «meres fotografies» passen al domini públic a partir dels 25 anys de la realització, l’editorial Akal va rebutjar pagar pels drets d’autor.

En realitat no és tan difícil admetre que la fotografia d’El vaquilla feta per Paco Elvira reuneix tots els requisits per ser considerada una obra fotogràfica protegida per l’article 10 de la LPI i resulta irritant haver d’argumentar que l’autor va intervenir efectivament en la creació d’aquesta obra fotogràfica prenent en consideració i triant conscientment i en virtut de la seva qualitat d’autor fotògraf la manera com el protagonista havia de ser fotografiat, la postura que havia de mantenir, la indumentària que havia de portar, així com l’enquadrament i la resta de decisions que havia de prendre per aconseguir reflectir en la imatge fotogràfica la personalitat del retratat i les seves circumstàncies personals, i que va fer tot això de manera creativa i original, sense recolzar-se en imatges prèvies ni plagiar cap composició, obtenint una imatge de gran alçada creativa en què es reflecteix sense cap mena de dubte la personalitat del fotògraf, acreditada, per altra banda, en tot un corpus creatiu realitzat durant una sòlida carrera professional. Negar-ho és una mostra d’ignorància del que és la creació per mitjà de la fotografia.

Akal utilitza una interpretació restringida del que és la creació fotogràfica, que no té en compte els elements que intervenen en el procés de captació d’una imatge determinada per part del fotògraf, com a excusa de l’incompliment dels drets de propietat intel·lectual. Fer aquesta interpretació a diferència del que s’interpreta respecte a la resta de creacions protegides per la LPI, suposa reduir l’obra fotogràfica a un element residual, dins del que és la fotografia, excloent-ne els diferents gèneres que abraça la creació fotogràfica, davant una reivindicació d’una fotografia «creativa» imaginària que suposa una ignorància total del que és la fotografia.

No es pot excloure com es fa des d’aquestes posicions, la fotografia publicitària, el reportatge, l’esportiva, la de moda, la de publicitat, el retrat i molts altres gèneres, sense tenir en compte les fotografies en si mateixes, que fins i tot com ocorre a la literatura poden ser considerades de major o menor qualitat o fins i tot poder ser apreciades pel pas dels anys.

No podem utilitzar un concepte de creativitat diferent i més restringit a la fotografia que respecte a les obres audiovisuals, la pintura, el dibuix o l’escultura, la poesia, la novel·la o l’assaig.

La qüestió va molt més lluny que l’argumentació ruïna de l’editorial Akal. Si permetem que Akal s’apropiï impunement de la fotografia de Paco Elvira sota l’argument que es tracta d’una «mera fotografia», qualsevol fotografia periodística o documental i fins i tot arxius complets podrien ser degradats i espoliats transcorreguts 25 anys de la seva creació. Autors fins i tot sense els drets morals sobre aquestes (article 14 LPI), de manera que no es podria exigir el reconeixement de la seva autoria ni el respecte a la seva integritat.

La decisió d’Akal és un atac frontal a la pràctica de la fotografia periodística i documental i un flac favor al respecte als fotògrafs, més encara venint d’un sector com l’editorial, tan íntimament associat a la difusió de l’obra fotogràfica.

Per tot això, us demanem que signeu aquest manifest per sol·licitar que l’editorial Akal admeti que la fotografia de Paco Elvira és una obra fotogràfica protegida per la LPI i aboni la quantitat corresponent en concepte de drets d’autor.

Exigim el respecte al treball fotoperiodístic i documental, perquè no tracta la realitat de forma objectiva i despersonalitzada, com sovint es vol fer creure, sinó que ho fa mitjançant un punt de vista personal i creatiu que no exclou la informació sinó que la reforça.

Novament, ens veiem obligats/des a reivindicar els nostres drets com a autors/es.

logo_UPIFC


Manifiesto de apoyo a Paco Elvira (UPIFC).

La editorial Akal publicó en junio de 2022 el libro Macarras ibéricos. Una historia de España a través de sus leyendas callejeras. Eligieron para la cubierta una fotografía hecha por Paco Elvira en 1979 en la que aparece Juan José Moreno Cuenca El vaquilla, que ya fue publicada previamente en Interviú, expuesta en el CCCB en 2009 y publicada en la cubierta del libro Fuera de la ley. Asedios al fenómeno quinqui en la transición española, publicado por la editorial Comares en 2015. Además, manipularon la fotografía digitalmente para disponer de más espacio para el título.

La hija de Paco Elvira y titular de sus derechos de autor reparó accidentalmente en la publicación de la fotografía y se puso en contacto con la editorial Akal, para pedir explicaciones por el hecho de publicar una fotografía de su padre sin su preceptivo consentimiento, y para exigir una reparación económica por la publicación de la misma.

La editorial intentó eludir el pago de los derechos de autor a través de una estratagema de una enorme gravedad y trascendencia, argumentando que la fotografía que Paco Elvira tomó a Juan José Moreno Cuenca no es una obra fotográfica sino una «mera fotografía» carente de cualquier «originalidad creativa» y de cualquier intervención demostrable por parte de su autor en su creación más allá de la simple oportunidad de la instantánea y de la calidad técnica de la misma, así que, teniendo en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) especifica que las «meras fotografías» pasan al dominio público a partir de los 25 años de su realización, la editorial Akal rechazó pagar por los derechos de autor.

En realidad no es tan difícil admitir que la fotografía de El vaquilla tomada por Paco Elvira reúne todos los requisitos para ser considerada una obra fotográfica protegida por el Artículo 10 de la LPI y resulta irritante tener que argumentar que el autor intervino efectivamente en la creación de dicha obra fotográfica tomando en consideración y eligiendo conscientemente y en virtud de su calidad de autor fotógrafo la forma en la que el protagonista debía ser fotografiado, la postura que debía mantener, la indumentaria que debía llevar, así como el encuadre y el resto de decisiones que debía tomar para conseguir reflejar en la imagen fotográfica la personalidad del retratado y sus circunstancias personales, y que hizo todo ello de manera creativa y original, sin apoyarse en imágenes previas ni plagiar composición alguna, obteniendo una imagen de gran altura creativa en la que se refleja sin ningún género de duda la personalidad del fotógrafo, acreditada por otra parte en todo un corpus creativo realizado a lo largo de una sólida carrera profesional. Negarlo es una muestra de ignorancia de lo que es la creación por medio de la fotografía.

Akal utiliza una interpretación restringida de lo que es la creación fotográfica, que no tiene en cuenta los elementos que intervienen en el proceso de captación de una determinada imagen por parte del fotógrafo, como excusa del incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Hacer esta interpretación a diferencia de lo que se interpreta respecto al resto de creaciones protegidas por la LPI, supone reducir la obra fotográfica a un elemento residual, dentro de lo que es la fotografía, excluyendo los distintos géneros que abraza la creación fotográfica, frente a una reivindicación de una fotografía «creativa» imaginaria que supone una total ignorancia de lo que es la fotografía.

No se puede excluir como se hace desde estas posiciones, la fotografía publicitaria, el reportaje, la deportiva, la de moda, la de publicidad, el retrato y tantos otros muchos géneros, sin tener en cuenta las fotografías en sí mismas, que incluso como ocurre en la literatura pueden ser consideradas de mayor o menor calidad o incluso poder ser apreciadas por el paso de los años.

No podemos utilizar un concepto de creatividad distinto y más restringido en la fotografía que respecto a las obras audiovisuales, la pintura, el dibujo o la escultura, la poesía, la novela o el ensayo.

La cuestión va mucho más lejos que la ruin argumentación de la editorial Akal. Si permitimos que Akal se apropie impunemente de la fotografía de Paco Elvira bajo el argumento de que se trata de una «mera fotografía», cualquier fotografía periodística o documental e incluso archivos completos podrían ser degradados y expoliados transcurridos 25 años de su creación, quedando sus autores incluso sin los derechos morales sobre las mismas (artículo 14 LPI), de forma que no se podría exigir el reconocimiento de su autoría ni el respeto a su integridad.

La decisión de Akal es un ataque frontal a la práctica de la fotografía periodística y documental y un flaco favor al respeto a lxs fotógrafxs, más aún viniendo de un sector como el editorial, tan íntimamente asociado a la difusión de la obra fotográfica.

Por todo ello, os pedimos que firméis este manifiesto para solicitar que la editorial Akal admita que la fotografía de Paco Elvira es una obra fotográfica protegida por la LPI y abone la cantidad correspondiente en concepto de derechos de autor.

Exigimos el respeto al trabajo fotoperiodístico y documental, porque no trata la realidad de forma objetiva y despersonalizada, como a menudo se quiere hacer creer, sino que lo hace a través de un punto de vista personal y creativo que no excluye la información sino que la refuerza.

Nuevamente nos vemos obligadxs a reivindicar nuestros derechos como autorxs.

logo_UPIFC

Etiquetes:

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies