L’ORGANITZACIÓ

SINDICAT de la IMATGE UPIFC és una organització amb entitat jurídica pròpia, constituïda per temps indefinit i sense afany de lucre el 14/04/1994, a l’empara de la Llei de Llibertat Sindical 11/1985 de dos d’agost.

El sindicat està inscrit en el Registre de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació (abans més pròpiament dit d’Indústria i Treball) de la Generalitat de Catalunya amb el número 947900017, i actua en l’àmbit territorial de Catalunya agrupant als  tècnics i professionals de la fotografia, de la imatge en general, dels mitjans de comunicació i de la indústria audiovisual, tant si treballen per compte d’altre, com si ho fan en règim de cooperativa o per compte propi sense tenir assalariats.

LES NOSTRES FINALITATS

 • Representar els/les afiliats/des en la defensa dels seus interessos laborals, professionals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius, dins de Catalunya, l’àmbit de l’estat i l’estranger.
 • La defensa dels interessos col·lectius no solament front a instàncies governamentals, sinó també front a instàncies empresarials quan es produeix una situació de dependència econòmica i/o desequilibri contractual.
 • La potenciació de les reivindicacions i activitats necessàries pel desenvolupament de les diferents professions, per al reciclatge i la formació contínua dels seus afiliats i afiliades, així com per l’aprofitament de les noves tecnologies.
 • Editar publicacions periòdiques, llibres, websites, i en qualsevol altra mena de suport material i/o electrònic, per tal de difondre les activitats sindicals i reivindicatives, l’activitat creativa dels afiliats/des, i continguts escrits i/o gràfics d’interès general dels qui treballen en els àmbits de la fotografia i de la imatge en general, dels mitjans de comunicació i de la indústria audiovisual.
 • Elaborar i/o subscriure barems per a perícies judicials, mètodes de càlcul per a la retribució justa de la força de treball, plataformes reivindicatives per a convenis col·lectius i/o d’acords d’interès professional, i qualsevol mena de normes orientadores de sous i honoraris professionals que s’escaiguin per a la defensa dels interessos dels afiliats/des i dels treballadors en general.
 • Elaborar clàusules de condicions generals i de terminis de lliurament de la feina i per a la cessió de drets de propietat intel·lectual, així com contractes laborals i/o per la contraprestació de tot tipus de serveis tècnics i professionals dels afiliats/des.
 • Elaborar models contractuals per a l’obtenció de drets de la pròpia imatge, així com models d’albarans i factures, i formularis per a tota mena de reclamacions, al·legacions, tramitacions, peticions i recursos davant d’instàncies públiques i privades en relació a l’actiovitat professional dels afiliats/des.
 • Oferir tota mena de serveis, inclosos els de caràcter tècnic, cultural, assistencial, editorial, comptable, fiscal, jurídic, comercial i logístic de tota mena, per tal de facilitar tot tipus de suport a l’activitat professional, l’acció sindical, la formació i el reciclatge professional, la difusió i promoció de l’obra fotogràfica , així com per a la defensa dels drets laborals, de propietat intel·lectual i de tota altra mena. El sindicat pot fer la prestació i el cobrament dels serveis directament i/o mitjançant entitats públiques o privades i/o empreses amb les que concerti acords a tal fi.
 • Participar i establir acords de col·laboració amb sindicats, associacions, col·legis professionals i entitats amb les que es comparteixin finalitats anàlogues o similars de Catalunya, l’Estat espanyol, la Unió Europea i la resta de l’àmbit internacional, amb les que es comparteixin finalitats anàlogues o similars.
 • Promoure actuacions en defensa de la llibertat sindical, així com del Dret a la Informació reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats internacionals.
 • Promoure la defensa dels drets d’autor, morals i materials, derivats de l’obra dels afiliats/des, d’acord amb la legalitat vigent i els tractats internacionals.
 • Exercir la gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual de les obres literàries, gràfiques, fotogràfiques, audiovisuals, multimèdia o d’altra mena similar, creades pels afiliats/des en virtut de la seva activitat professional. Entre aquests drets s’inclouen els de reproducció, distribució i comunicació pública, en particular la representació col·lectiva del dret de remuneració per l’ús de la còpia privada reconegut en l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de dotze d’abril. Aquesta gestió es podrà dur a terme per la pròpia entitat o per mitjà d’una altra creada per aquesta activitat.
 • Exercir l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència de l’altra part lligada al titular del dret per una relació de servei i front a la que s’exercita, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, d’adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions públiques laborals.
 • La solidaritat amb professionals de la imatge i dels mitjans de comunicació, nacionals o estrangers, no enquadrats en el sindicat, que ho necessitin per causa de la seva activitat professional i/o sindical.
 • El control reglamentari dels afiliats/des.
 • La creació de premis destinats a la defensa i promoció de les diferents especialitats professionals que s’apleguin.
 • Totes les actuacions i activitats que s’acordin pels diferents òrgans directius en l’àmbit de les seves atribucions respectives.
 • Elaborar i/o subscriure normes deontològiques pel desenvolupament de la feina dels afiliats/des.
 • L’expedició d’acreditacions professionals i el seu control reglamentari.
 • Presentar les acreditacions davant d’organismes públics i privats i establir-ne protocols.
 • L’organització per a la consecució de les finalitats anteriors dels treballadors/es per compte d’altri i dels treballadors/es autònoms/es sense assalariats a càrrec.

SINDICAT de la IMATGE UPIFC és, en definitiva, un element de normalització d’un sector de treballadors i treballadores especialment maltractat per causa, entre d’altres, de la seva poca tradició sindical.

LES NOSTRES ACREDITACIONS

Des de 2014 un carnet més petit, resistent i pràctic.

Des de 2014 un carnet més petit, resistent i pràctic.

CONSELL DIRECTIU

Membres electes per la 4ª Conferència Ordinària (15·10·2020):

 • Secretari General: Xavier Subias Salvó (Comissió Executiva)
 • Secretari d’Organització: Francisco José Pelay Cortés (Comissió Executiva)
 • Secretària Tècnica : Paulina Flores Ruiz (Comissió Executiva)
 • Secretari d’Actes: David Aparico Fita 
 • Secretari de Finances: Francisco José Pelay Cortés 
 • Vocal de projectes: Manel Sanz Balust 
 • Vocal de publicacions: Paulina Flores Ruiz
 • Vocal de comunicacions: Nuria Prieto Escuer 
 • Vocal: Carles B. Gorbs Ballesteros (Portaveu a Girona i comarques gironines) 

Membres delegats/des de seccions sindicals:

 • David Aparicio (SSAD La Solidària)
 • Dídac Salau Cano (SSAD LArgèntica)

Vocals Suplents

 • Ferran Fernández Muñoz
 • Stefano Buonamici
 • Jordi Gratacòs Caparrós
 • Xabier Mikel Laburu Van Woudenberg

COMISSIÓ de GARANTIES

(renovada el 11·12·2022)

 • Lluís Salom Marcó (9406014)), president
 • Pepe Baeza Gallur (9407026), vocal
 • Pere Monés Mestre (9406021), vocal
 • Pilar Aymerich Puig (9606086), vocal

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies