5a Conferència

Comunicat Fem Sindicat / 7 desembre, 2020

Per tal d’adaptar els estatuts al requeriment que ens ha notificat la Secció de Registres Laborals del Departament de Treball, el Consell Directiu, en la seva reunió del passat divendres dia 04.12.2020, ha acordat convocar la 5a Conferència Extraordinària telemàtica, per motius de la padèmia Covid 19, del Sindicat pel dia 8 de gener a les 10h, per a tractar com únic punt de l’ordre del dia la següent proposta de modificació dels estatuts:

1. ON DIU:
Article 1 (tercer paràgraf):

“La UPIFC va ser fundada l’any 1994 a Barcelona i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb el número 947900017.”

ES PROPOSA que digui:

“La UPIFC va ser fundada l’any 1994 a Barcelona i està inscrita “a l’Oficina pública de dipòsit d’estatuts d’organitzacions sindicals i empresarials de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya, amb el número de dipòsit 79000280 (corresponent a l’antic número de dipòsit 947900017).”

Article 1 (sisè paràgraf on s’especifica les dates de reformes dels estatuts):

ES PROPOSA afegir:

El 8 .01.2021 per la 5ª Conferència Extraordinària, celebrada telemàticament per causa de la pandèmia de la Covid-19, amb el lema “Afinant els estatuts”.

2. ON DIU:

Article 5.3. L’acte d’afiliació comporta l’autorització al Sindicat per a utilitzar les dades facilitades amb totes les finalitats que els estatuts determinen, sense perjudici dels drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició regulats per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglaments que la desenvolupen.”

ES PROPOSA que digui:

“L’acte d’afiliació comporta l’autorització al Sindicat per a utilitzar les dades facilitades amb totes les finalitats que els estatuts determinen, sense perjudici dels drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició regulats per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.”

3. ON DIU (Dret dels afiliats/des):

Article 8 m). Coneixer la situació econòmica del Sindicat en el temps i forma reglamentaris.”

ES PROPOSA que digui:

Coneixer la situació econòmica del Sindicat. Qualsevol afiliat/da que estigui al corrent del pagament de quotes podrà demanar per escrit al secretari/a de finances la informació dels punts de la situació econòmica que són del seu interès concret. En un termini de 20 dies feiners, el/la secretari/a de finances respondrà a l’interessat/da amb una certificació de l’extracte de les dades de les obligacions tributàries més recents relatives a la informació que es demana.

En el supòsit que l’interessat/da consideri insuficient la informació facilitada, podrà demanar per escrit una ampliació justificant-ne els motius i el/la secretari/a de finances l’haurà de respondre en un nou termini de 20 dies feiners des de la recepció. La petició d’ampliar la informació es podrà fer fins a tres vegades consecutives per aquest procediment. Si tot i això l’interessat/da no trobès satisfactoria la resposta, podrà demanar a la Comissió de Garanties que intervingui per a concertar-li una entrevista d’esclariment amb el servei comptable/fiscal.

4. ON DIU:

Article 30.3. El Sindicat de la Imatge UPIFC es dissoldrà quan així ho acordi una Conferència Extraordinària convocada exclusivament a tal fi amb el vot favorable de 4/5 parts dels delegats/des. En cas de dissolució, serà nomenada una Comissió Liquidadora, la qual es farà càrrec del pagament dels deutes i la liquidació del patrimoni restant segons la normativa vigent.

ES PROPOSA que digui:

“El Sindicat de la Imatge UPIFC es dissoldrà quan així ho acordi una Conferència Extraordinària convocada exclusivament a tal fi amb el vot favorable de 4/5 parts dels delegats/des. En cas de dissolució, serà nomenada una Comissió Liquidadora, la qual es farà càrrec del pagament dels deutes i atribuirà el patrimoni sobrant a la Generalitat de Catalunya.”


Les esmenes  i d’altres modificacions que es vulguin plantejar es poden fer arribar per escrit a sindicatdelaimatge@gmail.com fins les 24 h del dilluns 21 de desembre posant la paraula ESMENA en l’assumpte del correu. L’oficina del Sindicat emetra un correu d’acusament de rebuda.

El Consell Directiu ha de consultar a la Comissió de Garanties les adaptacions imposades per la circumstància que la Conferència Extraordinària serà telemàtica, per raó de la pandèmia. En succesives comunicacions es donaran les indicacions necessàries per a participar.

Consell Directiu Sindicat de la Imatge UPIFC
Barcelona 4 de desembre de 2020

 

Consell Directiu /04.12.2020

 

 

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies