6a Conferència Extraordinària

Comunicat Fem Sindicat / 25 març, 2024

CONVOCATÒRIA

Per acord del Consell Directiu del passat 19.03.24  es convoca la 6a Conferència Extraordinària del Sindicat el DISSABTE  27 d’abril de 2024, al c/ Espronceda núm. 131 baixos, Poblenou 08005 Barcelona, a les 10:00 h en primera convocatòria i a les 10:15 h en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d’afiliats/des que assisteixi, per tractar com únic punt de l’ORDRE del DIA la proposta de reforma d’estatuts disponible aquí i també en suport físic al local social a partir de la data.

DISSABTE 27 d’abril de 2024
10:00 h en primera convocatòria i a les 10:15 h en segona convocatòria
Seu del Sindicat de la Imatge UPIFC
c/ Espronceda núm. 131 baixos, Poblenou 08005 Barcelona
  • NOTA. Atès que els actuals estatuts són “prepandèmics” (no contemplen entre d’altres la participació telemàtica), i atès que Comissió de Garanties té la potestat d’arbitrar la casuística no contemplada, el Consell Directiu i la Comissió de Garanties han acordat conjuntament mesures per a garantir dins del possible la votació telemàtica a través del canal Jitsi Meet que es faci la connexió. Pel que fa a la participació telemàtica en els debats de la Conferència, s’adverteix que serà inevitablement limitada amb els miitjans tècnics que es disposen.

Àmbit de la convocatòria: totes les persones afiliades fins a la data.

Delegació de vot. Qualsevol afiliat/da que no pugui assistir-hi pot delegar la seva representació en un/a altre/a mitjançant correu electrònica adreçat  fins el 26.04.2024  a upifcgaranties@gmail.com en el que consti el seu nom, cognom i núm. de DNI, o NIE, o passaport o número d’afiliació, així com el nom i cognom de l’afiliat/da a qui es delegui el vot. Delegació de vot

Esmenes.  Les esmenes a la proposta es poden presentar per escrit adreçat a conferenciaextraordinaria6@gmail.com fins el 21.04.2024, fent-hi constar el nom, cognom i núm. de DNI, o NIE, o passaport o número d’afiliació de qui les proposi.

  • NOTA: El Consell Directiu i la Comissió de Garanties han acordat compartir la informació de les esmenes i delegacions de representació que arribin a les adreces electròniques respectives.

Acreditacions. D’acord amb l’article 27.6  dels vigents estatuts, mitja hora abans de l’inici de la Conferència s’establirà en el local social la Mesa d’Acreditacions sota responsabilitat de la Comissió de Garanties. La Comissió de Garanties validarà totes les representacions presencials i telemàtiques que consideri acreditades.

Als qui participin telemàticament se’ls facil·litarà un enllaç de la plataforma Jitsi Meet abans de l’inici de la Conferència per tal que puguin connectar-s’hi. Un cop iniciat l’acte no s’admetran més acreditacions telemàtiques.

Mesa de la Conferència i Reglament.  Obrirà la Conferència un membre de l’òrgan convocant, que n’explicarà el context i sotmetrà a votació una proposta de composició de la Mesa. Per raons operatives la Mesa quedarà composta necessariament per delegats/des presencials.

Igualment es sotmetrà a votació el Reglament de la Conferència.

Si no prosperen les propostes del Consell Directiu es sotmetran a votació altres propostes de Mesa presencial i Reglament que facin els/les delegats/des.

La Mesa dirigirà els debats de l’ordre del dia i d’altres que s’admetin, proposarà resolucions per pròpia iniciativa o dels delegats/des, presidirà les votacions, realitzarà els escrutinis, resoldrà qualsevol reclamació que se li presenti i prendrà les mesures adequades per al millor desenvolupament de la Conferència en funció del temps o de qualsevol imprevist que sorgeixi.

Reglament estatutari de la Conferència Extraordinària:  https://upisindi.cat/cat/wp-content/uploads/2021/02/ESTATUTS-2021.pdf   (pàg.56 a 60)

Reglament consensuat per la 6a. Conferència Extraordinària

A fi d’abreujar en el possible els preliminars de la Conferència, el Consell Directiu avança que proposarà el següent REGLAMENT consensuat amb la Comissió de Garanties.

El reglament recull  la composició de la mesa, disposicions reglamentàries i explicacions així com el tractament de les esmenes.


Etiquetes:

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies