Notícies / 4 febrer, 2017
El CD del Sindicat de la Imatge UPIFC s’adhereix / se adhiere al MANIFEST / MANIFIESTO del “Pacte Nacional pel Referèndum”

© Pere Virgili (UPIFC).  Reunió /n del “Pacte Nacional pel Dret a Decidir”. Parlament de Catalunya, març /marzo de 2015

català

MANIFEST

Pacte Nacional pel Referèndum

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democrà-tiques, es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.

Per tot això :

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

……………………………………………………………………………..

El Consell Directiu del Sindicat de la Imatge UPIFC, mitjançant votació electrònica de tots els seus membres nominals i suplents, ha acordat per unaniminat adherir-se al MANIFEST del PACTE NACIONAL pel REFERÈNDUM.

Barcelona, 03·02·2017

………………………………………………………..

NOTA:

El 06·11·2014, els membres nominals de l’anterior Consell Directiu van prendre l’acord d’adherir el Sindicat al PACTE NACIONAL pel DRET A DECIDIR per 5 vots a favor, 1 en blanc, 2 abstencions y cap vot en contra.

_________________________________________

español

MANIFIESTO

Pacto Nacional por el Referéndum

La conciencia nacional y la voluntad de autogobierno del pueblo de Catalunya tiene indudables raíces históricas, antiguas y profundas, y se ha manifestado reiteradamente a lo largo del tiempo. Hoy, Catalunya está integrada en el Estado español, el cual, por innega-bles razones de historia, lingüísticas y culturales, es plurinacional, a pesar de que sus estructuras políticas no lo reconozcan así.

El deseo de Catalunya de decidir su futuro político se ha hecho cada vez más evidente ante el mundo. Hasta el punto de convertirse en una aspiración sostenida que actualmente recoge la voluntad ampliamente mayoritaria de su población.

Entre los derechos esenciales e inalienables de las sociedades demo-cráticas está el de decidir su futuro político. Este derecho es el que sustenta la demanda de una mayoría de ciudadanas y ciudadanos de Catalunya que quieren materializarlo mediante un referéndum.

Ponemos de manifiesto que la voluntad de las catalanas y los catalanes de expresarse mediante un referéndum es mayoritaria y transversal; y congruente con la determinación cívica, pacífica y democrática de las multitudinarias movilizaciones de la sociedad organizada en favor de su derecho a decidir.

Afirmamos, tal como han defendido expertos en derecho constitucional, que el actual marco jurídico español permite la realización de un referéndum en Catalunya acordado con el Estado. Si esta posibilidad no se ha abierto hasta ahora ha sido por falta de voluntad política de los Gobiernos de España. Puesto que el derecho es susceptible de diversas interpretaciones, debe entenderse como un instrumento para encontrar soluciones a los problemas políticos y no para crear problemas nuevos o agravar los que hay.

Las personas, entidades, organizaciones e instituciones que firmamos este MANIFIESTO entendemos el referéndum como una privilegiada herramienta de profundización democrática, que permite el debate político plural, la búsqueda de consensos y la adopción final de acuerdos eficaces.

Por todo ello:

Instamos a los Gobiernos de Catalunya y del Estado español a superar  las dificultades políticas y los apriorismos, para alcanzar el acuerdo que establezca las condiciones y las garantías justas y necesarias para la celebración de un Referéndum reconocido por la comunidad internacional, el resultado del cual deberá ser políticamente vinculante y efectivo.

Reconocemos el Parlament de Catalunya como la institución democrática donde se manifiesta la voluntad popular del país. Por ello apoyamos sus iniciativas y los acuerdos que surjan para la articulación de este Referéndum.

Manifestamos la convicción que el referéndum es una herramienta inclusiva, que permitirá la libre expresión de los diversos posicionamientos de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya respecto a la relación política con el Estado español.

Afirmamos que la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos. Y lo hacemos apelando al mecanismo fundamental que disponen las sociedades modernas: el conocimiento y la validación de la voluntad mayoritaria del pueblo que se expresa con el voto.

Este referéndum ha de propiciar que todos se sientan llamados a participar. Por eso es necesario un debate escrupulosamente democrático, plural y en igualdad de condiciones entre las legítimas opciones que hoy se manifiestan en Catalunya.

……………………………………………………………………………..

El Consejo Directivo del Sindicat de la Imatge UPIFC, mediante votación electrónica de todos sus miembros nominales y suplentes, ha acordado por unanimidad adherirse al “MANIFIESTO del Pacto Nacional por el Referéndum”.

Barcelona, 03·02·2017

……………………………………………………………….

 NOTA:

 El 06·11·2014, los miembros nominales del anterior Consejo Directivo acordaron la adhesión del Sindicat de la Imatge UPIFC al “Pacto Nacional por el Derecho a Decidir” por 5 votos a favor, 1 en blanco, 2 abstenciones y ningún voto en contra.

Etiquetes:

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies