Comissió de Garanties

Comissió de Garanties Fem Sindicat / 25 octubre, 2023

actualització: 18.04.2024

.

fes clic al damunt:

Amb la modificació d’estatuts el Sindicat s’obre a la tecnologia participativa. Entre d’altres:

 • “Article 29.9. Si la votació és electrònica amb mitjans públics o contractats amb empreses especialitzades, el sufragi serà universal de tota l’afiliació amb dret a vot amb independència de l’assistència presencial o telemàtica dels delegats/des a la sessió concreta de la Conferència Ordinària que es faci el sufragi.”

Company/a,

La 6a Conferència Extraordinària és important. Si no pots participar presencialment o telemàtic/a, delega la teva representació en un/a company/a de la teva confiança que hi assisteixi

 • Per a fer-ho has d’enviar un e-mail fins el 26.04.2024  a upifcgaranties@gmail.com en el que consti el teu nom, cognom i número d’identificació (serveix el num. de DNI, o d’afiliació, NIE, passaport), així com el nom i cognom de l’afiliat/da a qui deleguis el vot.

Nota. N’hi ha prou amb això: no cal utilitzar cap formulari específic.

.

___________________________

La COMISSIÓ de GARANTIES (CG) en els vigents estatuts

Article 28. La Comissió de Garanties està formada per un màxim de 4 afiliats/des amb una antiguitat mínima d’un any d’afiliació, que no són delegats/des de cap secció sindical ni formen part del Consell Directiu ni de cap Comissió Directiva, i que són elegits/des per sufragi general dels afiliats/des.

La Comissió de Garanties té la funció general de vetllar per la correcta aplicació dels estatuts, resolent amb equanimitat i facultat executiva els conflictes i/o la casuística no contemplada.

_____________________

Mandat i composició actuals

L’actual CG va sortir electa el 05.12.2022 per un mandat de 36 a 40 mesos i està composta per:

 • Lluís Salom Marcó. President
 • Pepe Baeza Gallur. Vocal
 • Pilar Aymerich Puig. Vocal
 • Pere Monés Mestre. Vocal

Qui som ?

_____________________

Contacta’ns !

 • Si ets persona afiliada o adherida i i tens queixa justificada i no resolta per l’òrgan sindical corresponent.
 • Si vols conèixer més a fons els teus drets i deures,  el funcionament de les seccions sindicals i d’altres formes de participació, etc.
 • si estàs interessat/da en el debat que impulsem els membres de la CG sobre la modificació dels estatuts.

Ens trobaràs a upifcgaranties@gmail.com

_____________________

Atribucions de la CG

A més de les atribucions derivades de la funció general descrita més amunt, amb els actuals estatuts la CG té les següents específiques:

 • Signar les actes de les reunions que els seus membres assisteixin convidats/des o per convocatòria de la pròpia Comissió de Garanties, fent-hi constar els comentaris particulars que s’escaigui.
 • Resoldre els recursos contra expedients sancionadors del Consell Directiu, prèvia audiència de totes les parts.
 • Arbitrar conflictes entre diferents òrgans del Sindicat, així com també entre afiliats/des que li encomanin l’arbitratge.
 • Arbitrar la revocació de càrrecs i tutelar el procés de renovació dels diferents òrgans.
 • Convocar excepcionalment la Conferència Extraordinària i altres reunions en els supòsits previstos estatutàriament.
 • Representar institucionalment el Sindicat en tota mena d’actes per delegació del Consell Directiu o la Comissió Executiva.

_____________________________

Estatuts vigents

Etiquetes:

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies