UPIFC: L’ORGANITZACIÓ

 

 

SINDICAT de la IMATGE UPIFC és una organització amb entitat jurídica pròpia, constituïda per temps indefinit i sense afany de lucre el 14/04/1994, a l’empara de la Llei de Llibertat Sindical 11/1985 de dos d’agost.

El sindicat està inscrit en el Registre de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació (abans més pròpiament dit d’Indústria i Treball) de la Generalitat de Catalunya amb el número 947900017, i actua en l’àmbit territorial de Catalunya agrupant als qui treballen per compte d’altre o per compte propi com a tècnics i professionals de la fotografia, de la imatge en general, dels mitjans de comunicació i de la indústria audiovisual.

SINDICAT de la IMATGE UPIFC té subscrit un protocol de col·laboració mútua amb les CCOO de Catalunya a través de  la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC-CCOO),

LES NOSTRES FINALITATS

 

 • Representar els/les afiliats/des en la defensa dels seus interessos laborals, professionals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius, dins de Catalunya, l’àmbit de l’estat i l’estranger.
 • La defensa dels interessos col·lectius no solament front a instàncies governamentals, sinó també front a instàncies empresarials quan es produeix una situació de dependència econòmica i/o desequilibri contractual.
 • La potenciació de les reivindicacions i activitats necessàries pel desenvolupament de les diferents professions, per al reciclatge i la formació contínua dels seus afiliats i afiliades, així com per l’aprofitament de les noves tecnologies.
 • Editar publicacions periòdiques, llibres, websites, i en qualsevol altra mena de suport material i/o electrònic, per tal de difondre les activitats sindicals i reivindicatives, l’activitat creativa dels afiliats/des, i continguts escrits i/o gràfics d’interès general dels qui treballen en els àmbits de la fotografia i de la imatge en general, dels mitjans de comunicació i de la indústria audiovisual.
 • Elaborar i/o subscriure barems per a perícies judicials, mètodes de càlcul per a la retribució justa de la força de treball, plataformes reivindicatives per a convenis col·lectius i/o d’acords d’interès professional, i qualsevol mena de normes orientadores de sous i honoraris professionals que s’escaiguin per a la defensa dels interessos dels afiliats/des i dels treballadors en general.
 • Elaborar clàusules de condicions generals i de terminis de lliurament de la feina i per a la cessió de drets de propietat intel·lectual, així com contractes laborals i/o per la contraprestació de tot tipus de serveis tècnics i professionals dels afiliats/des.
 • Elaborar models contractuals per a l’obtenció de drets de la pròpia imatge, així com models d’albarans i factures, i formularis per a tota mena de reclamacions, al·legacions, tramitacions, peticions i recursos davant d’instàncies públiques i privades en relació a l’actiovitat professional dels afiliats/des.
 • Oferir tota mena de serveis, inclosos els de caràcter tècnic, cultural, assistencial, editorial, comptable, fiscal, jurídic, comercial i logístic de tota mena, per tal de facilitar tot tipus de suport a l’activitat professional, l’acció sindical, la formació i el reciclatge professional, la difusió i promoció de l’obra fotogràfica , així com per a la defensa dels drets laborals, de propietat intel·lectual i de tota altra mena. El sindicat pot fer la prestació i el cobrament dels serveis directament i/o mitjançant entitats públiques o privades i/o empreses amb les que concerti acords a tal fi.
 • Participar i establir acords de col·laboració amb sindicats, associacions, col·legis professionals i entitats amb les que es comparteixin finalitats anàlogues o similars de Catalunya, l’Estat espanyol, la Unió Europea i la resta de l’àmbit internacional, amb les que es comparteixin finalitats anàlogues o similars.
 • Promoure actuacions en defensa de la llibertat sindical, així com del Dret a la Informació reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats internacionals.
 • Promoure la defensa dels drets d’autor, morals i materials, derivats de l’obra dels afiliats/des, d’acord amb la legalitat vigent i els tractats internacionals.
 • Exercir la gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual de les obres literàries, gràfiques, fotogràfiques, audiovisuals, multimèdia o d’altra mena similar, creades pels afiliats/des en virtut de la seva activitat professional. Entre aquests drets s’inclouen els de reproducció, distribució i comunicació pública, en particular la representació col·lectiva del dret de remuneració per l’ús de la còpia privada reconegut en l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de dotze d’abril. Aquesta gestió es podrà dur a terme per la pròpia entitat o per mitjà d’una altra creada per aquesta activitat.
 • Exercir l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència de l’altra part lligada al titular del dret per una relació de servei i front a la que s’exercita, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, d’adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions públiques laborals.
 • La solidaritat amb professionals de la imatge i dels mitjans de comunicació, nacionals o estrangers, no enquadrats en el sindicat, que ho necessitin per causa de la seva activitat professional i/o sindical.
 • El control reglamentari dels afiliats/des.
 • La creació de premis destinats a la defensa i promoció de les diferents especialitats professionals que s’apleguin.
 • Totes les actuacions i activitats que s’acordin pels diferents òrgans directius en l’àmbit de les seves atribucions respectives.
 • Elaborar i/o subscriure normes deontològiques pel desenvolupament de la feina dels afiliats/des.
 • L’expedició d’acreditacions professionals i el seu control reglamentari.
 • Presentar les acreditacions davant d’organismes públics i privats i establir-ne protocols.
 • L’organització per a la consecució de les finalitats anteriors dels treballadors/es per compte d’altri i dels treballadors/es autònoms/es sense assalariats a càrrec.

SINDICAT de la IMATGE UPIFC és, en definitiva, un element de normalització d’un sector de treballadors i treballadores especialment maltractat per causa de la seva poca tradició sindical, entre d’altres. El sindicat proclama la voluntat d’integrar la seva acció en un marc més ampli, de caràcter federal, independent, sociopolític, multiètnic, internacionalista, reivindicatiu i de classe.

 

Des de 2014 un carnet més petit, resistent i pràctic.

Des de 2014 un carnet més petit, resistent i pràctic.

 

L’1 de gener de 2020 el Sindicat va recuperar l’administració d’aquesta acreditació visual, disponible pels afiliats/des de PREMSA que la vulguin.

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL DIRECTIU

Membres electes per la 3ª Conferència Ordinària (18·05·2016):

 • Secretari General: Pere Monés Mestre (Comissió Executiva)
 • Secretari d’Organització: Lluís Salom Marcó (Comissió Executiva)
 • Secretaria Tècnica: Paulina Flores Ruiz (Comissió Executiva)
 • Secretari de Finances i Secretari d’Actes: Xavier Subias Salvó
 • Vocal de Projectes: Manel Sanz Balust 
 • Vocal pel Pla Nacional de Fotografia (PNF): Pepe Baeza Gallur
 • Vocal: Stefano Buonamici

Membres delegats/des de seccions sindicals:

 • Wayra Ficapal Lamoglia (SSAD DateCuenta)

Vocals Suplents

 • Mònica Solanas Gracia
 • Carles B. Gorbs Ballesteros (Portaveu a Girona i comarques gironines) 
 • Jordi Gratacòs Caparrós
 • Jordi Camí Caldes

COMISSIÓ de GARANTIES

(renovada el 02·07·2019)

 • Paco Luis del Pino Olmedo  (9611099), president
 • Daniel Roca Perales (1709784), vocal
 • Vicenç Forner Puig ( 0309468), vocal
 • Josep Parra Peña (1402692), vocal

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
s