Can Sisteré

Expos/Projeccions / 24 març, 2019

 

DATES / FECHAS :
 • del 3 d’abril al 26 de maig de 2019
 • April 3, 2019 > May 26, 2019
 • del 3 de abril al 26 de mayo de 2019
ON / PLACE / DONDE:
ADREÇA / ADDRESS / DIRECCIÓN:
 • carrer de Sant Carles s/n. 08921 Santa Coloma de Gramenet
 • Sant Carles street (without number). Santa Coloma de Gramenet (PC 08921)
INAUGURACIÓ/ OPENING / INAUGURACIÓN:
 • dimecres 03·04·2019, a les 20 h / projecció de Città / Amb la col·laboració especial de 8SHO.
 • Wednesday, April 3 at 8.00 p.m. /Città projection, with the especial collaboration of 8SHO.
 • miércoles 03·04·2019, a las 20 h./ proyección de Città / Con la colaboración especial de 8SHO.

COL·LABORACIÓ ESPECIAL /

ESPECIAL COLLABORATION /

COLABORACIÓN ESPECIAL:

8SHO  (París, 1988). Nascut a París, 8SHO ha estat actiu a l’escena del hip hop francès des del 2008. És principalment conegut pel seu treball com a productor, especialment les seves col·laboracions amb el col·lectiu hip-hop underground “L’Entourage” i el seu grup “Eddie Hyde“. El seu estil de producció ha evolucionat al llarg dels anys per convertir-se en una barreja de mostres i composicions originals. +INFORMACIÓ:   https://genius.com/artists/8sho

8SHO  (París, 1988). Born in Paris, 8SHO has been active in the french hip-hop scene since 2008. He is mostly known for his work as a producer, especially his collaborations with underground hip-hop collective “L’Entourage” and his group “Eddie Hyde“. His production style has evolved over the years to turn into a mix of sampling and original compositions. MORE INFORMATION: https://genius.com/artists/8sho

8SHO  (París, 1988). Nacido en París, 8SHO ha estado activo en la escena del hip hop francés desde 2008. Es conocido principalmente por su trabajo como productor, especialmente por sus colaboraciones con el colectivo hip-hop underground “L’Entourage” y su grupo “Eddie Hyde“. Su estilo de producción ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en una mezcla de muestras y composiciones originales. +INFORMACIÓN: https://genius.com/artists/8sho

ENTRADA / ACCESS :
 • lliure
 • free admission
 • libre
SUPORT / SUPPORT / APOYO de :
català

La ciutat existeix únicament pel pas dels seus habitants o dels  seus viatgers, que la inventen i la vivifiquen amb el seu caminar […].

 (Elogi del caminar, David Le Breton)

 

 Città és la ciutat estereotipada, la ciutat sense nom: totes les ciutats poden ser la mateixa ciutat. Les ciutats són una i una ciutat pot ser totes les altres.

Les ciutats creixen, canvien i evolucionen. Ens parlen de la seva cultura, de la seva història, dels seus habitants, de la seva atmosfera, de les seves olors, de la seva llum, de les seves ombres i perquè no?, de nosaltres. Com diu David Le Breton: “La ciutat no està fora de l’home, sinó en ell, impregnant la seva mirada, la seva oïda i tots els altres sentits”.

El títol de Città és un tribut al neorealisme italià. El conjunt de les imatges prenen el carrer com a escenari principal. Temps i espais se’ns presenten fragmentats, visualitzant-se per la fràgil línia  entre la ficció i el documental. Les fotografies no apareixen aïllades, sinó formant un conjunt narratiu coherent. Città esdevé un viatge cartogràfic d’espai i temps, a la recerca d’un mateix.

L’essència de Città és el viatge interior que es projecta en cadascun de nosaltres. En contemplar les  fotografies tornem a sentir i reinventar dins nostre unes noves ciutats, noves experiències, noves emocions, nous sentiments, allò privat torna a ser públic i viceversa. El testimoni visual de Città descriu les diferents interpretacions, ja siguin socials, culturals o individuals, de la realitat observada. En aquestes captures d’instants fugissers, hi ha músiques, ritmes, carrers, les olors de la nit, el silenci. Recordant el Talmud: “No veiem les coses com són, sinó tal com som nosaltres mateixos”.

Núria Martinez Seguer (UPIFC)

………………………………………………….

 

CITTÀ el forma una sèrie de 24 de fotografies, en blanc i negre, de gran format, realitzades entre els anys 2007 i 2017. El projecte expositiu complementa el seu recorregut amb un audiovisual.

Fotografies:  Realitzades entre 2007 i 2017 a Berlín, Atenes, Nàuplia, Santa Coloma de Gramenet, Londres, Hamburg, Frankfurt, Marràqueix, Belfast, París, Estrasburg, Colònia i Nova York.

Equip:   Càmera digital Canon 5D Mark II, objectius (50mm i 16-35 mm). Càmeres analògiques vintage [6×6 i 35 mm].  Pel·lícula Kodak T-MAX 400 120 i T-MAX 400 135.

Vídeo:   Realitzat amb càmera digital Canon 5D Mark II, objectius (50mm i 16-35 mm). Música: 8SHO  http://8sho.com/

Còpies: Impreses en el Laboratori Fotogràfic EGM. Paper Matt FineArt Hahnemühle Photo Rag  308 gr.  6 fotografies de 100 x 100 cm, 7 fotografies de 100 x 42,4 cm i 11 fotografies de 38 x  92 cm.

Links:

……………………………………………………….

           

L’autora NÚRIA MARTINEZ SEGUER (Barcelona, 1973) és Doctora en Belles Arts en l’especialitat Imatge per la Universitat de Barcelona.

Realitza projectes de creació en el camp audiovisual i fotogràfic. Ha exposat i participat a: Tot l’espai (Barcelona, 1993), Spongia (Barcelona, 1994), Percepcions marginals (1996), El silenci de la boxa (Barcelona, 2006), Nommer Femme belle de jour (Saragossa, 2010), 3 mirades (Barcelona, 2011), Soul Round (Barcelona, 2012), éphémère (Barcelona, 2013) i Città (Barcelona, 2017).

El seu treball conrea un univers personal i inquietant de referents surrealistes: Ha estat seleccionada entre els finalistes de reconeguts certàmens com són Injuve Vídeo Creació (Madrid, 1998), Joves Creadors (Madrid, 2002), Descubrimientos PHE02 femeninos (Madrid, 2002), Fujifilm Euro Press Photo Awards (Roma, 2004), Art Mix (Barcelona, 2009), Fem (València, 2010), Gènesi BAC (Barcelona, 2011), Festival de Miradas de Mujeres FMM13 (Barcelona, 2013), Screen Festival 2013 LOOP_HFM#18 (Barcelona, 2013), Arts Libris (Barcelona, 2013) i Gracs © Tangible Magazine (Barcelona, 2013).

La seva obra fotogràfica de reportatge d’autor, en part centrada en l’esport, comprèn l’interès per la boxa amb un llenguatge estètic de contrastos i contundència formal: L’any 2004 va obtenir el Primer Premi Nacional en l’Euro Press Photo Awards, en la categoria d’Esport, exposat en el Palazzo Venezia de Roma.

Entre les seves publicacions cal assenyalar Khaya (Primavera Fotogràfica, Barcelona, 1998), Nommer Femme belle de jour (Colección Cuarto Oscuro 09, Saragossa, 2010), Soul Round (h2o Barcelona, 2012), Round Art Boxa (www.roundartboxa.com, Barcelona, 2012) i Sports as seen from Art_Artium (Vitoria-Gasteiz, 2016).

 • Núria Martinez Seguer està representada per la galeria h2o de Barcelona i és afiliada del Sindicat de la Imatge UPIFC des del 24·11·204, amb carnet PROFESSIONAL núm. 0411508.

També es pot veure la seva obra a:

english                                

The city exists only by the passage of over inhabitants or of on travelers, who devise and vivify it with super walking […].

(Praise of walking, David Le Breton)

 

Città is the stereotyped city, the unnamed city: all cities can be the same city. Cities are one and one city can be all others.

Cities grow, change and evolve. They tell us about their culture, their history, their inhabitants, their atmosphere, their smells, their light, their shadows and why not? Of us. As David Le Breton says: “The city is not outside of man, but in him, permeating his gaze, his ear and all other senses.”

The tittle Citta is a tribute to the italian neo-realism. The set of pictures take the street as a main stage. Time and spaces are fragmented, displayed by the weak line between fiction and documentary. Photographs are not isolated, they are setting up a coherent narrative collection. Citta becomes a cartographic journey of space and time, in  pursuit of oneself.

The essence of Citta is the inner journey that is projected in ourselves. As we look at the fotographs we can feel again and reinvent new cities, new experiences, new emotions, new feelings, what is private turns public and vice versa, inside us. The visual testimony of Citta describes different performances, as social, cultural or individual, of the observed reality. In these fleeting instants snapshots, we find music, rhythms, streets, scents of the night, silence. Recalling The Talmud: “We don´t see things as they are, we see them as we are.“

Núria Martinez Seguer  (UPIFC)

……………………………………………………………

 

CITTÀ is a series of 24 photographs, in blanK and white, large format, made between 2007 and 2017. The exhibition project complements its journey with an audiovisual.

Pictures:  Performed between 2007 and 2017 in Berlín, Athenas, Nafplion, Santa Coloma de Gramenet, London, Hamburg, Frankfurt, Marrakech, Belfast, Paris, Strasbourg, Cologne and New York.

Equipment:  Canon 5D Mark II digital camera, lenses (50mm i 16-35 mm). Vintage analog cameras [6×6 i 35 mm]. Kodak T-MAX 400 120 i T-MAX 400 135 film.

Video:  Made with cámara Canon 5D Mark II, and 50mm i 16-35 mm lenses. Music: 8SHO  http://8sho.com/

Print:    Printed at the EGM Photographic Laboratory. Paper Matt FineArt Hahnemühle Photo Rag  308 gr. 6 pictures of 100 x 100 cm., 7 pictures of  100 x 42,4 cm. and 11 pictures of 38 x  92 cm.

Links:    

 ………………………………………………………….

 

Núria Martinez Seguer (Barcelona, ​​1973) is Doctor in Fine Arts (Image) at the University of Barcelona.

She executes creation projects in audiovisual and photographic field. She has exhibited and participated in: Tot l’espai (Barcelona, 1993), Spongia (Barcelona, 1994), Percepcions marginals (1996), El silenci de la boxa (Barcelona, 2006), Nommer Femme belle de jour (Zaragoza, 2010), 3 mirades (Barcelona, 2011), Soul Round (Barcelona, 2012), éphémère (Barcelona, 2013) and Città (Barcelona, 2017).

Her work cultivates a personal and disturbing universe of surrealistic references: She has been selected as a finalists of recognised contests such as Injuve Vídeo Creación (Madrid, 1998), Jóvenes Creadores (Madrid, 2002), Descubrimientos PHE02 femeninos (Madrid, 2002), Euro Press Photo Awards (Rome, 2004), Art Mix (Barcelona, 2009), Fem (Valencia, 2010), Génesis BAC , 2013), Screen Festival 2013 LOOP_ HFM # 18 (Barcelona, 2013), Arts Libris (Barcelona, 2013) and Gracs © Tangible Magazine (Barcelona, 2013).

Her photographic work as an author’s report, partly focused on sport, includes the interest in boxing with an aesthetic language of contrasts and formal cogency: In 2004 she won the First National Prize at the Euro Press Photo Awards in Sports category, Exhibited at Palazzo Venezia in Rome.

Among the publications, it is worth stressing: Khaya (Primavera Fotográfica, Barcelona, 1998), Nommer Femme belle de jour (Collection Cuarto Oscuro 09, Zaragoza, 2010), Soul Round (h2o Barcelona, 2012), Round Art Boxa (www.roundartboxa.com, Barcelona, 2012) and Sports as seen from Art_Artium (Vitoria-Gasteiz, 2016).

Núria Martinez Seguer is represented by the h2o gallery in Barcelona.

You can see her work on:

español 

La ciudad existe únicamente por el paso de sus habitantes o de sus viajeros, que la inventan y la vivifican con su caminar […].(Elogio del caminar, David Le Breton)

 

Città es la ciudad estereotipada, la ciudad sin nombre: todas las ciudades pueden ser la misma ciudad. Las ciudades son una y una ciudad puede ser todas las demás.

Las ciudades crecen, cambian y evolucionan. Nos hablan de su cultura, de su historia, de sus habitantes, de su atmósfera, de sus olores, de su luz, de sus sombras y porque no?, de nosotros. Como dice David Le Breton: “La ciudad no está fuera del hombre, sino en él, impregnando su mirada, su oído y todos los demás sentidos”.

El título de Città es un tributo al neorrealismo italiano. El conjunto de las imágenes toman la calle como escenario principal. Tiempos y espacios se nos presentan fragmentados, visualizándose por la frágil línea entre la ficción y el documental. Las fotografías no aparecen aisladas, sino formando un conjunto narrativo coherente. Città se convierte en un viaje cartográfico de espacio y tiempo, en busca de uno mismo.

La esencia de Città es el viaje interior que se proyecta en cada uno de nosotros.  Al contemplar las fotografías volvemos a sentir y reinventar dentro nuestro unas nuevas ciudades, nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevos sentimientos, lo privado vuelve a ser público y viceversa. El testimonio visual de Città describe las diferentes interpretaciones, ya sean sociales, culturales o individuales, de la realidad observada. En estas capturas de instantes fugaces, hay músicas, ritmos, calles, los olores de la noche, el silencio. Recordando el Talmud: “No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros mismos”.

Núria Martinez Seguer (UPIFC)

………………………………………………….

 

CITTÀ lo forma una serie de 24 fotografías, en blanco y negro, de gran formato, realizadas entre los años 2007 y 2017. El proyecto expositivo complementa su recorrido con un audiovisual.

Fotografías:  Realizadas entre 2007 y 2017 en Berlín, Atenas, Nauplia, Santa Coloma de Gramanet, Londres, Hamburgo, Frankfurt, Marrakech, Belfast, París, Estrasburgo, Colonia y Nueva York.

Equipo:  Cámara digital Canon 5D Mark II, objetivos (50mm y 16-35 mm). Cámaras analógicas vintage [6×6 i 35 mm]. Película Kodak T-MAX 400 120 y T-MAX 400 135.

Vídeo:  Realizado con cámara digital Canon 5D Mark II, objectivos (50mm y 16-35 mm). Música: 8SHO  http://8sho.com/

Copias:  Impresas en el Laboratorio Fotográfico EGM. Papel Matt FineArt Hahnemühle Photo Rag  308 gr. 6 fotografías de 100 x 100 cm., 7 fotografías de 100 x 42,4 cm. y 11 fotografías de 38 x  92 cm.

Links:

……………………………………………………….  

 

La autora NÚRIA MARTINEZ SEGUER (Barcelona, 1973) es Doctora en Bellas Artes en la especialidad Imagen por la Universidad de Barcelona.

Realiza proyectos de creación en el campo audiovisual y fotográfico. Ha expuesto y participado en: Tot l’espai (Barcelona, ​​1993), Spongia (Barcelona, ​​1994), Percepcions marginals (1996), El silencio del boxeo (Barcelona, ​​2006), Nommer Femme belle de jour (Zaragoza, 2010), 3 miradas (Barcelona, ​​2011), Soul Round (Barcelona, ​​2012), éphémère (Barcelona, ​​2013) y Città (Barcelona, 2017).

Su trabajo cultiva un universo personal e inquietante de referentes surrealistas: Ha sido seleccionada entre los finalistas de reconocidos certámenes como son Injuve Vídeo Creación (Madrid, 1998), Jóvenes Creadores (Madrid, 2002), Descubrimientos PHE02 femeninos (Madrid, 2002), euro Press Photo Awards (Roma, 2004), Art Mix (Barcelona, ​​2009), Fem (Valencia, 2010), Génesis BAC (Barcelona, ​​2011), Festival de Miradas de Mujeres FMM13 (Barcelona, ​​2013), Screen Festival 2013 LOOP_ HFM # 18 (Barcelona, ​​2013), Arts Libris (Barcelona, ​​2013) y Gracs © Tangible Magazine (Barcelona, ​​2013).

Su obra fotográfica de reportaje de autor, en parte centrada en el deporte, comprende el interés por el boxeo con un lenguaje estético de contrastes y contundencia formal: En 2004 obtuvo el Primer Premio Nacional en el Euro Press Photo Awards, en la categoría de Deporte, expuesto en el Palazzo Venezia de Roma.

Entre sus publicaciones cabe señalar Khaya (Primavera Fotográfica, Barcelona, 1998), Nommer Femme belle de jour (Colección Cuarto Oscuro 09, Zaragoza, 2010), Soul Round (h2o Barcelona, 2012), Round Art Boxa (www.roundartboxa.com, Barcelona, 2012) y Sports as seen from Art_Artium (Vitoria-Gasteiz, 2016).

 • Núria Martinez Seguer está representada por la galería h2o de Barcelona, y está afiliada en el Sindicat de la Imatge UPIFC desde el 24·11·2014 con carnet PROFESIONAL núm. 0411508

También se puede ver su obra en:

L’A Redacció / 24·03·2019

Etiquetes:

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies