Anuari /o 2017

clica
CATALÀ
presentació
  • Les 199 il·lustracions recollides en aquesta MEMÒRIA van ser publicades en 2017 en aquest website i a les xarxes socials Linkedin, Facebook i Twitter, així com en 95  newsletters (UPISINDICAT núms. 933 a 1027). La recopilació dóna una visió angular de la fotografia a Catalunya a través de les activitats de l’afiliació, i també mostra algunes de les preocupacions sindicals i de país del col·lectiu de fotògrafs i càmeres.
idioma / links
  • Redactades majoritàriament en català (tot i que n’hi ha força de bilingües català /español i algunes en altres idiomes), les informacions estan agrupades per mesos i -tret de les poques que són de caràcter intern-  totes tenen link operatiu amb la informació original, si més no en la data de publicació de l’anuari.
índexs
  • A les pàgines 86 a 89 hi ha un índex alfabètic de 92 autors/es i 109 entitats referenciades, i a les pàgines 89 a 91 n’hi ha un altre de comunicats i convocatòries del Sindicat i de les Plataformes que participa.

 

PER A DESCARREGAR LA  MEMÒRIA 2017 (pdf 7MB)

clica

AQUÍ

________________________________________
 ESPAÑOL
presentación
  • Las 199 ilustraciones recogidas en esta MEMORIA fueron publicadas en 2017 en este website y en las redes sociales Linkedin, Facebook y Twitter, así cómo en 95 newsletters (UPISINDICAT núms. 933 a 1027). La recopilación ofrece una visión angular de la fotografía en Catalunya a través de las actividades de la afiliación, y también muestra algunas de las preocupaciones sindicales y de país del colectivo de fotógrafos y cámaras.
idioma / links
  • Redactadas mayoritariamente en catalán (aunque hay bastantes en español y algunas en otros idiomas), las informaciones están agrupadas por meses y -salvo las pocas que són de carácter interno- todas tienen link operativo con la información original en la fecha de publicación del anuario.
índices
  • En las páginas 86 a 89 hay un índice alfabético de 92 autores/as y 109 entidades referenciadas, y en las páginas 89 a 91 hay otro de comunicados y convocatorias del Sindicat y de las Plataformas que participa.

 

PARA DESCARGAR LA MEMORIA 2017 (pdf 7MB)

clica

AQUÍ