N’ESTEM FARTS de l’estil arrogant i des-substanciat de governar del Conseller FERRAN MASCARELL

Notícies / 6 desembre, 2015

L’EMBARGAMENT de QUOTES a AQUEST SINDICAT ÉS IL·LEGAL

Passen els mesos (i els anys !) i seguim insistint que ens agradaria ser rebuts pel Conseller de Cultura, Ferran Mascarell i Canalda (que presumeix de reunir-se amb fotògrafs però defuig fer-ho amb el Sindicat de la Imatge UPIFC), amb motiu del 20è aniversari de l’entitat i per a comentar-li que

“Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo”

(art. 5.3 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical 11/1985, de dos d’agost)

 

  • La Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) preveu que els embargaments s’han de fer amb un seguit de regles, la primera de les quals és la proporcionalitat. En l’embargament del compte corrent del Sindicat de la Imatge UPIFC per una multa de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) no s’ha tingut en compte que la pràctica totalitat dels ingressos són de quotes sindicals.
  • La LEC, en el seu article 605 apartat 4, declara que els bens expressament inembargables per alguna disposició legal son nuls.
  • Un dels principis fonamentals en que està basat l’actual sistema de relacions laborals a l’Estat espanyol és el contingut de l’article 28.1 de la Constitució Espanyola de 1978 (RCL 1978, 2836), el qual reconeix el dret a la llibertat sindical. És d’aquí que es desprèn el desenvolupament imperatiu, mitjançant una llei de caràcter orgànic d’abast precisat en la Disposició Final Segona, de l’actual Llei Orgànica de Llibertat Sindical 11/1985, de dos d’agost.
  • El Títol V de l’esmentada Llei Orgànica, sota l’epígraf de la tutela de la llibertat sindical i repressió de les conductes antisindicals, regula la important matèria de garanties jurisdiccionals front a possibles conductes lesives o contraries al dret constitucionalment protegit i al desenvolupament legal que del mateix s’efectua en la Llei.
  • El Títol II de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, sota l’epígraf Del régim jurídic sindical, regula l’adquisició de personalitat jurídica dels sindicats i el régim de responsabilitats, declarant la inembargabilitat de les quotes sindicals.

_____________________________

Sindicat de la Imatge UPIFC

Comissió Executiva

Desembre de 2015

Etiquetes: , , , ,

Uso de cookies

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Aqui pot veure la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies